September 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 489 miljoner kronor, vilket är 434 miljoner kronor (7,2 procent) högre än i september föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i september till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i september avser bidragen för läkemedelsförmånerna för juli 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i september till 531 miljoner kronor, vilket är en ökning med 518 miljoner kronor jämfört med samma månad 2018. Det beror på att det under september har betalats ut bidrag för personalsatsningar inom hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 240 miljoner kronor (9,8 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 59 859 miljoner kronor. Det är 351 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 489 434 59 859 351 81 502
1:4 Tandvårdsförmåner 603 2 4 718 168 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 21 011 888 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 531 518 7 612 1 401 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 22 1 2 007 400 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 3 - 52 525 - 177 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 199 - 240 18 137 - 377 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 242 51 836 - 1 761 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 4 - 12 822 - 647 926
Övriga anslag 411 8 3 861 127 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 2 27 3 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 0 54 - 5 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 110 3 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 27 1 350 50 476
1:9 Läkemedelsverket 8 - 4 95 - 4 137
1:10 E-hälsomyndigheten 5 0 56 - 15 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 7 296 11 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 5 - 3 52 - 10 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 0 68 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 42 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 17 - 1 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 1 103 29 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 94 10 794 41 1 132
5:1 Barnombudsmannen 2 2 20 4 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 14 - 8 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 15 - 4 129 - 13 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 1 - 2 30 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 52 7 422 66 632
8:1 Socialstyrelsen 34 - 7 455 - 27 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 31 0 498 - 6 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt