September 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 788 miljoner kronor i september, vilket är 418 miljoner kronor (34,7 procent) lägre än i september 2018. 

Jämfört med de första nio månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 4 917 miljoner kronor (35,6 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 3 988 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som är lägre och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. I september förra året fanns 56 650 personer i mottagningssystemet varav 1 465 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I september 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 42 393, varav 988 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. september 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande september 2 015 1 821 194 10,7
- varav män (inkl. pojkar) 1 196 1 087 109 10,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 896 734 162 22,1
- varav ens. barn och unga 121 107 14 13,1

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-september 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-september 16 162 16 060 102 0,6
- varav män (inkl. pojkar) 9 678 9 605 73 0,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 6 484 6 455 29 0,4
- varav ens. barn och unga 677 726 -49 -6,7
- varav pojkar 483 539 -56 -10,4
- varav flickor 194 187 7 3,7

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-september 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-september 2019 89 120 96 250 -7 130 -7,4
-varav asyl 13 312 15 326 -2 014 -13,1
-varav anhöriga till asylsökande 5 330 13 433 -8 103 -60,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 6 282 6 605 -323 -4,9
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 33 800 30 508 3 292 10,8
-varav övriga 30 396 30 378 18 0,1

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i september 2019
September 2019 September 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 42 393 56 650 -14 257 -25,2
- varav ensamkommande barn och unga 988 1 465 -477 -32,6

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 788 - 418 8 893 - 4 917 12 418
1:1 Migrationsverket 324 - 31 3 272 - 536 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 318 - 379 3 888 - 3 988 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 20 - 7 217 - 250 422
Övriga anslag 125 - 1 1 516 - 143 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 2 111 28 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 63 - 2 709 22 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 21 1 207 - 4 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 - 3 209 13 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 17 4 85 - 1 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 201 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt