September 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 3 514 miljoner kronor vilket är 394 miljoner kronor (12,6 procent) högre än i september 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 535 miljoner kronor. Det är 262 miljoner kronor högre än föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 33 190 miljoner kronor. Det är 1 874 miljoner kronor (6,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 514 394 33 190 1 874 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 535 262 22 294 725 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 70 2 638 50 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 216 - 49 3 972 - 351 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 114 105 389 145 692
1:8 Försvarets radioanstalt 98 22 827 58 1 234
1:11 Försvarets materielverk 108 100 1 005 950 1 779
2:1 Kustbevakningen 94 6 894 18 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 4 - 31 136 49 191
2:4 Krisberedskap 62 - 31 864 41 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 116 9 904 31 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 29 - 4 261 9 397
Övriga anslag 67 4 625 73 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 1 154 24 206
1:7 Officersutbildning m.m. 16 - 2 171 22 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 24 5 151 20 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 59 7 130
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 42 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt