September 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i september 145 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor högre än i september 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan. Utfallet för de första nio månaderna är 398 miljoner kronor högre jämför med samma period föregående år, vilket främst beror på att budgeten för 2019 höjts i motsvarande grad.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 145 21 1 873 398 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 101 21 1 449 371 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 - 9 128 7 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 29 2 44
1:9 Svenska institutet 4 - 5 88 7 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 15 12 82 4 174
Övriga anslag 11 2 98 5 145
1:3 Nordiskt samarbete 1 1 10 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 6 4 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 39 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 8 - 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt