September 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 578 miljoner kronor i september, vilket är 185 miljoner kronor (5,4 procent) högre än i september 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 128 miljoner kronor (7,3 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 35 181 miljoner kronor. Det är 2 045 miljoner kronor (6,2 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 3 578 185 35 181 2 045 49 203
1:1 Polismyndigheten 1 894 128 18 585 1 514 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 126 5 1 121 100 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 127 6 1 135 39 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 48 - 4 492 12 686
1:5 Sveriges Domstolar 399 4 4 290 106 5 815
1:6 Kriminalvården 679 - 1 6 660 48 9 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 224 38 2 189 170 3 021
Övriga anslag 82 8 709 56 1 040
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 1 102 7 150
1:8 Rättsmedicinalverket 38 5 327 20 429
1:9 Gentekniknämnden 1 0 4 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 34 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 - 1 75 16 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 12 8 72 16 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 - 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 25 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 12 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 5 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 4 41 - 4 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt