September 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.
I september ökade nettoutlåningen med 518 miljoner kronor. Samma månad 2018 minskade nettoutlåningen med 4 376 miljoner kronor.

Under årets tre första kvartal minskade nettoutlåningen med 75 007 miljoner kronor. Under samma period föregående år minskade ökade nettoutlåningen med 24 792 miljoner kronor. Förändringar i utlåningen till Riksbanken förklarar 51 992 miljoner kronor av förändringen mellan åren.


Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 ersatts med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 000 miljoner amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. För perioden januari till september har Riksbankslånet minskat nettoutlåningen med 40 904 miljoner kronor.
I oktober förfaller lån om 3 000 miljoner USD som inte ska refinansieras.

Den totala vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till 202 496 miljoner kronor den 30 september 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning 518 4 894 - 75 007 - 50 216 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt