September 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 929 miljoner kronor i september. Det är 4 miljoner kronor (0,4 procent) högre än i september 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 427 miljoner kronor. Det är 145 miljoner kronor (1,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 929 4 8 427 145 11 509
1:1 Skatteverket 602 - 15 5 552 - 3 7 569
1:2 Tullverket 160 14 1 412 72 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 167 4 1 462 76 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt