September 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 606 miljoner kronor i september. Det är 1 134 miljoner kronor högre än utfallet för september 2018, vilket främst beror på högre ränteutgifter på lån i svenska kronor.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 625 miljoner kronor. Det är 8 767 miljoner kronor (180,5) procent högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-september uppgår utfallet till 13 579 miljoner kronor vilket är 8 786 miljoner kronor (183,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med perioden januari-september 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 7 315 miljoner kronor (105,4 procent). Räntor på lån i utländsk valuta ökade med 611 miljoner kronor (25,4 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 3 316 miljoner kronor jämfört med perioden januari-september 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

De högre utgifterna för räntor och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 2 356 miljoner kronor (87,3 procent) högre under perioden januari-september jämfört med motsvarande period 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i september 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall september 2019 Utfall september 2018 Skillnad sept 2019 - sept 2018 Utfall jan-sept 2019 Utfall jan-sept 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor 1 933 -914 2 848 14 256 6 941 7 315
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 177 210 -34 3 012 2 402 611
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -727 -346 -382 -5 055 -2 699 -2 356
Summa räntor 1 383 -1 049 2 432 12 213 6 643 5 570
Räntor på in- och utlåning (*) -576 -503 -73 -4 230 -3 949 -281
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -255 528 -784 3 576 259 3 316
Kursförluster (+)/vinster (-) 54 483 -429 2 020 1 839 181
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 606 -541 1 147 13 579 4 792 8 786

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. 606 1 134 13 625 8 767 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 606 1 147 13 579 8 786 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter - 11 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 46 - 8 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt