September 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 517 miljoner kronor i september, vilket är 84 miljoner kronor (19,4 procent) högre jämfört med september 2018.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 960 miljoner kronor. Det är 179 miljoner kronor (3,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 517 84 4 960 179 7 402
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 252 18 1 616 161 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:5 Näringslivsutveckling 51 39 487 - 169 817
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:21 Patent- och registreringsverket 33 7 249 15 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 4 274 3 434
Övriga anslag 150 15 1 279 7 1 780
1:1 Verket för innovationssystem 22 3 192 19 240
1:4 Tillväxtverket 20 - 9 199 - 2 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 43 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 2 171 15 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 0 14
1:11 Bolagsverket 4 - 1 32 - 3 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 113 8 153
1:14 Konkurrensforskning 4 1 4 - 1 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 2 - 9 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 24 24 24 8 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 202 - 30 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 14 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 63 1 91
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 55 4 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt