September 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 658 miljoner kronor i september, vilket är 47 miljoner kronor lägre jämfört med september 2018.

För de första nio månaderna uppgår utfallet till 7 796 miljoner kronor, vilket är 1 597 miljoner kronor (25,1 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är främst att regeringen under 2019 har betalat ut cirka en miljard kronor mer i stöd till bönderna med anledning av torkan 2018. Stödet redovisas på en post under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 658 - 47 7 967 1 597 21 001
1:2 Insatser för skogsbruket 16 - 27 95 - 180 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 5 254 - 239 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 204 27 2 963 1 640 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 75 - 30 936 261 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 452 17 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 16 - 22 419 70 598
Övriga anslag 182 4 1 848 28 2 700
1:1 Skogsstyrelsen 37 - 3 333 24 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 111 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 81 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 0 74 - 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 5 34 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 - 8 446 11 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 4 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 9 99 69 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 21 - 12 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 - 4 90 - 43 199
1:14 Livsmedelsverket 4 - 4 178 14 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 39 26 151 - 25 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 3 77 - 15 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 80 0 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt