September 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 334 miljoner kronor, vilket är 136 miljoner kronor (2,6 procent) högre än i september föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 183 miljoner kronor högre och uppgick till 2 466 miljoner kronor i september.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 173 miljoner kronor (8,9 procent) och uppgick till 2 119 miljoner kronor i september.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 41 100 miljoner kronor. Det är 2 993 miljoner kronor (7,9 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 2 733 miljoner kronor (57,2 procent) högre. Väginvesteringarna för perioden blev 114 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än 2018.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 5 334 136 41 100 2 993 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 466 183 16 879 1 552 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 119 173 17 072 1 441 23 694
1:3 Trafikverket 108 - 3 1 002 - 9 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 157 - 152 1 841 224 1 753
1:12 Transportstyrelsen 193 4 1 613 61 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 68 81 - 449 837
1:15 Sjöfartsstöd 141 7 1 176 106 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
Övriga anslag 144 - 8 1 435 66 2 141
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 1 71 3 183
1:7 Trafikavtal 105 - 10 734 62 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 41 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 93 - 10 150
1:13 Trafikanalys 4 0 46 2 69
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 39 6 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 11 - 5 85 - 11 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 3 11 6 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 3 54 12 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 0 45 - 4 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt