September 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 539 miljoner kronor i september. Det är 87 miljoner kronor (13,9 procent) lägre än i september 2018.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 6 361 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor (0,5 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 539 - 87 6 361 - 31 10 932
1:1 Naturvårdsverket 44 1 388 30 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 29 1 171 - 9 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 34 14 720 - 304 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 29 - 9 794 153 896
1:8 Klimatbonus 124 124 889 889 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 46 31 845 186 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 16 - 74 488 - 221 778
1:16 Klimatinvesteringar 35 - 63 232 - 292 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 72 1 - 358 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 48 - 31 596 63 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 28 - 258
Övriga anslag 134 19 1 237 90 2 411
1:5 Miljöforskning 0 0 66 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 1 197 17 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 21 2 246 - 5 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 3 185 19 248
1:10 Klimatanpassning 13 7 91 26 262
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 11 63 13 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 4 0 31 5 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 - 2 191 15 247
1:17 Elbusspremie 24 23 59 44 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 10 28 - 17 33
1:20 Industriklivet 5 5 13 - 37 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 68 12 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt