September 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 181 miljoner kronor i september, vilket är 89 miljoner kronor (8,2 procent) högre än i september 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som blev 47 miljoner kronor högre än jämfört med september föregående år. Det beror på att Statens servicecenter den 1 juni 2019 tagit över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 915 miljoner kronor i september. Det är 44 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 492 miljoner kronor. Det är 700 miljoner kronor (5,9 procent) högre än samma period 2018. Det beror främst på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 181 89 12 492 700 17 293
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 915 44 9 864 200 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 2 413 13 567
1:11 Finansinspektionen 51 3 446 7 604
1:12 Riksgäldskontoret 29 7 201 - 3 325
1:15 Riksrevisionen 25 - 5 248 2 333
1:19 Statens servicecenter 48 47 438 434 562
Övriga anslag 66 - 4 881 46 1 252
1:1 Statskontoret 7 1 64 - 1 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 1 56 6 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 3 11 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 47 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 - 3 118 - 8 166
1:10 Bidragsfastigheter 12 - 1 147 1 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 6 3 17 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 69 5 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 2 107 21 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt