September 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 188 miljoner kronor i september. Det är 91 miljoner kronor lägre än i september 2018.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 971 miljoner kronor. Det är 228 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande uppgår för perioden januari-september till 1 003 miljoner kronor, vilket är 311 miljoner kronor (45 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Anslaget får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden. Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår för perioden januari-september till 14 miljoner kronor, vilket är 199 miljoner kronor (93,5 procent) lägre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 188 - 91 1 971 228 3 987
1:4 Boverket 25 3 217 23 319
1:6 Lantmäteriet 52 4 448 39 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 - 13 14 - 199 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 87 - 87 1 003 311 2 250
2:1 Konsumentverket 12 - 1 118 2 167
Övriga anslag 13 3 170 53 396
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 9 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 32 1 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 1 24 19 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 36 5 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 18 4 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 - 1 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt