September 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 378 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor lägre än i september 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 232 miljoner kronor. Det är 99 miljoner kronor (0,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 378 - 19 12 232 99 15 801
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 1 418 - 44 481
1:3 Skapande skola - 1 - 2 174 - 16 177
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 2 1 143 17 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 818 9 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 17 - 5 289 22 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 105 - 2 992 63 1 288
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 231 - 7 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 3 141 2 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 224 - 49 4 298
Övriga anslag 164 - 7 4 801 104 6 098
1:1 Statens kulturråd 3 - 1 38 7 56
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 26 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 2 8 6 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 11 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 0 203 3 214
2:3 Statens musikverk 8 0 81 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 2 109 6 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 94 10 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 49 1 68
4:1 Statens konstråd 2 1 15 4 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 4 25 5 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 15 1 22
6:1 Riksarkivet 28 - 3 327 9 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 3 207 13 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 14 156 88 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 197 3 263
8:3 Bidrag till vissa museer 5 2 62 3 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 33 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 59 - 3 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 24 - 6 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 1 31 0 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 12 7 - 43 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 466 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 4 25 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 13 1 38 - 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 128 - 20 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 144 4 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 45 7 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt