September 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 462 miljoner kronor, vilket är 620 miljoner kronor (8,8 procent) lägre än i september 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 60 226 miljoner kronor. Det är 3 625 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på det nya anslaget 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vars utfall hittills i år uppgår till 3 446 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 6 462 - 620 60 226 3 625 80 312
1:1 Statens skolverk 84 - 3 712 - 34 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 3 297 - 7 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 39 21 448 - 26 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 188 78 1 874 - 360 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 404 - 235 4 545 153 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 13 - 24 2 192 68 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 279 66 1 654 195 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 711 1 970 - 322 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 6 0 2 011 - 9 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 446 3 446 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 340 23 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 631 32 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 575 25 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 680 35 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 616 24 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 195 21 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 323 19 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 247 24 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 064 16 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 856 17 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 183 21 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 680 15 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 548 7 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 195 25 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 885 14 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 182 22 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 0 409 39 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 1 967 29 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 43 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 423 0 4 437 61 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 24 24 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 19 19
Övriga anslag 1 681 104 14 997 6 20 228
1:4 Sameskolstyrelsen 4 0 40 1 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 48 57 207 - 20 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 0 109 1 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 68 4 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 3 69 - 2 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 10 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 89 5 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 40 0 122 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 1 110 11 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 - 4 122 - 4 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 513 8 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 296 7 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 505 7 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 184 5 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 2 802 1 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 257 6 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 607 9 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 204 5 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 422 6 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 187 4 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 711 9 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 181 3 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 188 3 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 74 2 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 463 6 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 89 4 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 154 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 38 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 79 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 27 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 382 6 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 59 3 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 327 3 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 60 2 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 346 5 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 76 3 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 300 4 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 54 2 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 303 4 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 49 1 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 235 3 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 39 1 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 278 4 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 50 3 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 124 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 49 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 100 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 320 5 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 65 2 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 27 4 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 277 25 2 518 65 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 316 3 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 357 32 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 21 5 133 - 1 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 126 89 803 217 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 23 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 42 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 20 - 5 265 1 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 2 34 8 49
3:9 Sunet 7 5 41 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 90 0 100
4:1 Internationella program 0 0 66 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 18 6 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 94 - 464
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 3 - 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt