September 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 882 miljoner kronor i september, vilket är 197 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (2 160 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (367 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 16 288 miljoner kronor. Det är 1 417 miljoner kronor (9,5 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror främst på att studiebidraget höjdes under 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 882 197 16 288 1 417 24 694
1:1 Studiehjälp 367 10 2 995 198 4 267
1:2 Studiemedel 2 160 190 10 878 1 115 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 251 2 1 301 - 16 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 122 - 17 152
1:7 Studiestartsstöd 27 - 6 274 106 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 1 653 29 891
Övriga anslag 6 0 66 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 39 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 16 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt