September 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 124 miljoner kronor i september. Det är 64 miljoner kronor högre än utfallet för september 2018.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 55 879 miljoner kronor. Det är 867 miljoner kronor (1,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 20 325 miljoner kronor för perioden januari-september, vilket är 675 miljoner kronor (3,4 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 1 022 miljoner kronor (10,6 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 96 374 per månad under perioden januari-september. Det är en ökning med 8,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning uppgår till 15 725 909 dagar för perioden januari-september vilket är en ökning med 10,9 procent jämfört med motsvarande period 2018.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 641 miljoner kronor (7,5 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 160 559 personer per månad för perioden januari-september. Det är en minskning med 1 839 personer (1,1 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-september uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 8 171 miljoner kronor, vilket är 1 041 miljoner kronor (11,3 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser till betydande del kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-september till 14 844 miljoner kronor, vilket är 1 363 miljoner kronor (10,1 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 713 miljoner kronor (7,4 procent). Det beror bland annat på att takbeloppet för lönebidrag för personer med funktionsnedsättning höjdes den första april 2019 från 18 300 till 19 100 kronor i månaden. Vidare har rutinerna för utbetalning till anordnare av subventionerade anställningar förändrats och utbetalningarna görs därför snabbare jämfört med föregående år. Anslaget finansierar också bidrag till Samhall AB, vilka har ökat med 650 miljoner kronor (16,6 procent) jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-september till 1 621 miljoner kronor, vilket är 547 miljoner kronor (51,0 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda. Till följd av ett antal större konkurser har utbetalningarna av lönegarantiersättning ökat mer än beräknat under 2019. I propositionen Höständringsbudget för 2019 har regeringen därför föreslagit att anslaget bör ökas med 260 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-september till 3 530 miljoner kronor, vilket är 268 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 775 per månad för perioden januari till september, vilket är en minskning med 3 495 personer (10,5 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-september i genomsnitt uppgick till 343 879 personer per månad. Det är en minskning med 5 380 personer (1,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt antalet inskrivna män som har minskat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-sept 2019 Genomsnitt per månad jan-sept 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 164 678 163 888 790 0,5
- varav födda i Sverige 65 545 65 615 -70 -0,1
- varav utrikes födda 99 132 98 273 860 0,9
Män 179 201 185 371 -6 170 -3,3
- varav födda i Sverige 79 339 80 490 -1 151 -1,4
- varav utrikes födda 99 863 104 881 -5 018 -4,8
Totalt antal inskrivna 343 879 349 259 -5 380 -1,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 124 64 55 879 867 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 691 - 84 5 629 - 330 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 295 192 20 325 675 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 685 - 245 8 171 - 1 041 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 639 177 14 844 1 363 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 79 - 36 810 - 124 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 161 34 1 621 547 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 462 4 3 530 - 268 4 994
Övriga anslag 112 22 948 46 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 80 - 3 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 2 30 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 54 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 43 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:13 Lån till körkort 5 4 45 44 151
2:1 Arbetsmiljöverket 68 13 576 - 4 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 23 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 8 7 40 8 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 4 0 - 16 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 17 10 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt