September 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 870 miljoner kronor i september, vilket är 18 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än i september 2018.

Hittills i år är utgifterna 25 809 miljoner kronor, vilket är 343 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 870 - 18 25 809 - 343 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 093 5 9 895 8 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 855 - 39 7 835 - 374 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 774 2 6 816 - 27 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 7 865 61 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 50 6 397 - 10 580
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt