September 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 773 miljoner kronor i september, vilket är 165 miljoner kronor lägre jämfört med september 2018. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 73 661 miljoner kronor, vilket är 1 336 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-september till 33 216 miljoner kronor, vilket är 1 265 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade ersättningar har dock ökat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i september till 2,1 vilket är 3,3 procent högre jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-september till 27 958 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för september uppgår till 9,5 dagar, vilket är 2,1 procent lägre än sjukpenningtalet för september 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i september var 88,1 procent högre än sjukpenningtalet för män. I september 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 90,1 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
September 2019 September 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,0 3,3
- Kvinnor 2,1 2,1 1,7
- Män 2,1 2,0 4,9

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
September 2019 September 2018 Förändring %
Samtliga 9,5 9,7 -2,1
- Kvinnor 12,5 12,8 -2,4
- Män 6,6 6,7 -1,4

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 773 - 165 73 661 - 1 336 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 866 - 88 27 958 - 49 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 648 - 144 33 216 - 1 265 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 6 988 - 26 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 217 - 14 2 019 - 111 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 29 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 145 34 2 110 - 171 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 5 915 - 31 957
2:1 Försäkringskassan 778 47 6 374 314 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 52 5 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt