Augusti 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 656 miljoner kronor i augusti, vilket är 774 miljoner kronor (54,1 procent) lägre än i augusti 2018. 

Jämfört med de första åtta månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 4 499 miljoner kronor (35,7 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 3 610 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som är lägre och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. I augusti förra året fanns 58 575 personer i mottagningssystemet varav 1 520 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I augusti 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 42 712, varav 964 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. juli 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juli 2 011 1 889 122 6,5
- varav män (inkl. pojkar) 1 167 1 103 64 5,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 844 786 58 7,4
- varav ens. barn och unga 78 86 -8 -9,3

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-juli 12 205 12 277 -72 -0,6
- varav män (inkl. pojkar) 7 382 7 365 17 0,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 823 4 912 -89 -1,8
- varav ens. barn och unga 479 540 -61 -11,3
- varav pojkar 355
- varav flickor 124

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juli 2019 71 631 77 544 -5 913 -7,6
-varav asyl 10 961 12 859 -1 898 -14,8
-varav anhöriga till asylsökande 4 399 10 974 -6 575 -59,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 884 5 071 -187 -3,7
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 27 937 24 806 3 131 12,6
-varav övriga 23 450 23 834 -384 -1,6

Källa: Migrationsverket

Juli 2019 Juli 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 43 588 60 692 -17 104 -28,2
- varav ensamkommande barn och unga 972 1 618 -646 -39,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 656 - 774 8 105 - 4 499 12 418
1:1 Migrationsverket 266 - 50 2 948 - 505 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 286 - 490 3 570 - 3 610 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 18 - 7 197 - 243 422
Övriga anslag 86 - 226 1 391 - 142 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 16 111 30 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 51 - 17 646 24 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 2 186 - 5 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 19 8 185 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 0 68 - 6 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 200 195 - 201 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt