Augusti 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 2 758 miljoner kronor vilket är 15 miljoner kronor (0,5 procent) högre än i augusti 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 172 miljoner kronor. Det är 69 miljoner kronor högre än föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 29 676 miljoner kronor. Det är 1 480 miljoner kronor (5,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 758 15 29 676 1 480 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 172 69 19 759 464 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 82 30 568 48 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 79 - 35 3 756 - 302 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 0 275 39 692
1:8 Försvarets radioanstalt 68 8 729 37 1 234
1:11 Försvarets materielverk 31 25 896 850 1 779
2:1 Kustbevakningen 87 3 800 12 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 38 131 79 191
2:4 Krisberedskap 53 - 31 802 72 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 95 - 28 788 22 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 24 0 232 13 397
Övriga anslag 64 11 558 69 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 3 137 22 206
1:7 Officersutbildning m.m. 18 1 154 24 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 6 128 15 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 59 7 130
2:7 Statens haverikommission 4 0 27 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 37 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt