Augusti 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i augusti 406 miljoner kronor. Det är 67 miljoner kronor högre än i augusti 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan. Utfallet för de första åtta månaderna är 377 miljoner kronor högre jämför med samma period föregående år, vilket främst beror på att budgeten för 2019 höjts i motsvarande grad.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 406 67 1 729 377 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 344 71 1 348 350 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 20 4 118 17 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 26 2 44
1:9 Svenska institutet 12 4 83 12 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 15 - 11 67 - 7 174
Övriga anslag 12 - 2 87 3 145
1:3 Nordiskt samarbete 3 0 9 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 5 4 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 2 33 1 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 7 - 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt