Augusti 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 2 894 miljoner kronor i augusti, vilket är 51 miljoner kronor (1,8 procent) högre än i augusti 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 20 miljoner kronor (1,4 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 31 603 miljoner kronor. Det är 1 861 miljoner kronor (6,3 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 2 894 51 31 603 1 861 49 203
1:1 Polismyndigheten 1 527 20 16 691 1 386 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 98 2 996 95 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 80 1 1 008 33 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 53 8 444 16 686
1:5 Sveriges Domstolar 304 4 3 891 101 5 815
1:6 Kriminalvården 610 9 5 981 49 9 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 154 - 2 1 965 132 3 021
Övriga anslag 68 8 626 48 1 040
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 6 93 8 150
1:8 Rättsmedicinalverket 33 - 4 290 15 429
1:9 Gentekniknämnden 1 1 4 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 1 31 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 0 66 17 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 9 4 60 8 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 - 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 10 - 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 5 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 0 37 0 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt