Augusti 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.
I augusti minskade nettoutlåningen med 8 284 miljoner kronor. Samma månad 2018 minskade nettoutlåningen med 3 767 miljoner kronor.

Under årets första åtta månader minskade nettoutlåningen med 75 525 miljoner kronor. Under samma period föregående år minskade nettoutlåningen med 20 415 miljoner kronor. Förändringar i utlåningen till Riksbanken förklarar 51 992 miljoner kronor av förändringen mellan åren.


Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Insättningarna har minskat nettoutlåningen med 4 915 miljoner kronor i augusti. Totalt har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med 26 073 miljoner kronor under de första åtta månaderna.
Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 ersatts med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 miljarder amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. För perioden januari till augusti har Riksbankslånet minskat nettoutlåningen med 40 904 miljoner kronor.
I oktober förfaller lån om 3 000 miljoner USD som inte ska refinansieras.

Den totala vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till 202 496 miljoner kronor den 31 augusti 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 8 284 - 4 516 - 75 525 - 55 109 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt