Augusti 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 936 miljoner kronor i augusti

. Det är 8 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än i augusti 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 498 miljoner kronor. Det är 141 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 936 - 8 7 498 141 11 509
1:1 Skatteverket 636 9 4 950 11 7 569
1:2 Tullverket 144 - 10 1 253 58 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 156 - 6 1 296 72 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt