Augusti 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i augusti då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 17 miljoner kronor. I augusti 2018 redovisades ett negativt utfall på -71 miljoner kronor.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 018 miljoner kronor. Det är 7 633 miljoner kronor (141,7) procent högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 12 973 miljoner kronor vilket är 7 639 miljoner kronor (143,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med perioden januari-augusti 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 4 467 miljoner kronor (56,9 procent). Räntor på lån i utländsk valuta ökade med 644 miljoner kronor (29,4 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 4 100 miljoner kronor jämfört med perioden januari-augusti 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för perioden januari-augusti var 610 miljoner kronor (45,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018.

De högre utgifterna för räntor, kurs- och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 1 974 miljoner kronor (83,9 procent) högre under perioden januari-augusti jämfört med motsvarande period 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i augusti 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall augusti 2019 Utfall augusti 2018 Skillnad aug 2019 - aug 2018 Utfall jan-aug 2019 Utfall jan-aug 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor -526 -487 -39 12 323 7 855 4 467
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 904 698 206 2 836 2 191 644
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -723 -243 -480 -4 328 -2 354 -1 974
Summa räntor -346 -32 -314 10 830 7 693 3 138
Räntor på in- och utlåning (*) -927 -700 -227 -3 654 -3 447 -208
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 656 609 47 3 831 -269 4 100
Kursförluster (+)/vinster (-) 600 53 547 1 966 1 356 610
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -17 -71 54 12 973 5 333 7 639

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. - 17 54 13 018 7 633 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 17 54 12 973 7 639 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 45 - 7 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt