Augusti 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 662 miljoner kronor i augusti, vilket är 71 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2018. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur.

För de första åtta månaderna uppgår utfallet till 7 309 miljoner kronor, vilket är 1 644 miljoner kronor (29,0 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är främst att regeringen under 2019 har betalat ut cirka en miljard kronor mer i stöd till bönderna med anledning av torkan 2018. Stödet redovisas på en post under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 662 71 7 309 1 644 21 001
1:2 Insatser för skogsbruket 17 - 3 79 - 153 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 4 253 - 235 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 186 72 2 759 1 612 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 93 29 862 291 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 1 286 12 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 35 2 403 92 598
Övriga anslag 169 - 27 1 667 24 2 700
1:1 Skogsstyrelsen 37 9 296 27 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 1 99 7 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 72 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 14 0 70 - 5 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 14 3 29 - 4 53
1:8 Statens jordbruksverk 20 - 7 395 19 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 3 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 17 7 99 78 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 20 - 11 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 37 86 - 39 199
1:14 Livsmedelsverket 17 4 174 18 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 7 - 8 112 - 51 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 48 4 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 1 6 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 - 1 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 1 - 1 75 - 18 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 71 0 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt