Augusti 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 720 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor (1,2 procent) lägre än i augusti föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 538 miljoner kronor lägre och uppgick till 1 477 miljoner kronor i augusti.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 341 miljoner kronor (16,3 procent) och uppgick till 2 428 miljoner kronor i augusti.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 35 765 miljoner kronor. Det är 2 857 miljoner kronor (8,7 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 2 279 miljoner kronor högre. Väginvesteringarna för perioden blev 396 miljoner kronor lägre än 2018.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 4 720 - 56 35 765 2 857 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 477 - 538 14 413 1 370 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 428 341 14 953 1 268 23 694
1:3 Trafikverket 52 - 21 895 - 6 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 246 288 1 684 376 1 753
1:12 Transportstyrelsen 210 - 21 1 421 57 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 134 72 - 381 837
1:15 Sjöfartsstöd 158 27 1 034 99 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
Övriga anslag 140 3 1 292 74 2 141
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 71 3 183
1:7 Trafikavtal 59 - 33 629 71 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 36 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 47 45 93 - 10 150
1:13 Trafikanalys 4 1 42 2 69
2:1 Post- och telestyrelsen 8 1 33 6 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 2 74 - 6 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 2 1 7 4 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 - 11 49 9 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 41 - 4 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt