Augusti 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 706 miljoner kronor i augusti. Det är 165 miljoner kronor (30,4 procent) högre än i augusti 2018.

Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljöer ökade. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 anvisade riksdagen ytterligare 120 miljoner kronor till anslaget 1:11 Åtgärder för havs och vattenmiljöer.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 5 822 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor (1 procent) högre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 706 165 5 822 56 10 932
1:1 Naturvårdsverket 43 19 344 28 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 18 - 2 142 - 10 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 56 39 687 - 318 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden - 5 - 14 765 162 896
1:8 Klimatbonus 104 104 765 765 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 227 87 799 155 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 29 - 3 472 - 146 778
1:16 Klimatinvesteringar 23 - 4 197 - 229 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 52 1 - 286 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 53 5 547 95 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 31 - 230
Övriga anslag 158 17 1 103 71 2 411
1:5 Miljöforskning 0 - 16 66 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 1 177 16 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 50 33 225 - 7 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 6 164 16 248
1:10 Klimatanpassning 8 3 79 19 262
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 4 63 23 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 27 4 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 6 173 18 247
1:17 Elbusspremie 29 29 35 21 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer - 1 - 9 27 - 7 33
1:20 Industriklivet 0 - 39 7 - 42 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 6 0 60 12 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt