Augusti 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 587 miljoner kronor i augusti, vilket är 93 miljoner kronor (6,2 procent) högre än i augusti 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som blev 48 miljoner kronor högre än jämfört med augusti föregående år. Det beror på att Statens servicecenter den 1 juni 2019 tagit över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Utfallet för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 1 334 miljoner kronor i augusti. Det är 43 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 311 miljoner kronor. Det är 610 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period 2018. Det beror främst på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 587 93 11 311 610 17 293
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 334 43 8 949 156 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 42 1 365 16 567
1:11 Finansinspektionen 48 - 1 395 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 20 3 172 - 10 325
1:15 Riksrevisionen 28 0 224 7 333
1:19 Statens servicecenter 50 48 390 388 562
Övriga anslag 65 - 1 815 50 1 252
1:1 Statskontoret 8 0 57 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 5 1 51 6 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 4 12 4 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 42 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 107 - 5 166
1:10 Bidragsfastigheter 18 - 2 135 2 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 1 11 - 3 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 62 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 6 - 3 95 19 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt