Augusti 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 559 miljoner kronor, vilket är 3 442 miljoner kronor (67,3 procent) högre än i augusti 2018. Det beror främst på en utbetalning av statsbidrag på 1 721 miljoner kronor för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan. Dessutom har det under augusti betalats ut 986 miljoner kronor i statsbidrag för fler anställda i lågstadiet.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 53 764 miljoner kronor. Det är 4 245 miljoner kronor (8,6 procent) högre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 8 559 3 442 53 764 4 245 80 312
1:1 Statens skolverk 73 - 4 629 - 31 1 103
1:2 Statens skolinspektion 31 0 264 - 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 43 - 37 487 - 47 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 216 28 1 686 - 438 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 051 639 3 141 388 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 100 2 179 92 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 104 17 1 374 130 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 986 986 1 970 390 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 005 - 9 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 721 1 721 3 446 3 446 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 190 19 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 447 26 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 399 21 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 490 28 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 436 21 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 059 17 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 176 16 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 106 19 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 945 14 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 759 14 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 051 18 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 603 12 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 487 7 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 060 20 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 786 12 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 049 18 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 0 396 39 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 1 748 26 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 43 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 428 10 4 015 61 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 21 21 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 529 - 83 13 316 - 98 20 228
1:4 Sameskolstyrelsen 7 0 36 1 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 37 - 78 159 - 77 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 1 107 1 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 11 - 3 66 4 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 67 1 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 9 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 78 4 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 1 98 10 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 - 1 110 - 1 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 456 6 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 263 6 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 449 6 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 163 4 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 81 - 8 711 - 1 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 228 4 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 539 7 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 181 4 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 375 5 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 166 3 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 632 8 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 161 3 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 22 167 2 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 17 9 66 1 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 412 5 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 79 3 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 136 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 34 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 70 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 24 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 339 5 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 52 2 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 291 3 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 53 2 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 308 4 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 67 2 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 266 3 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 48 2 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 269 4 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 43 1 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 209 2 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 35 1 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 247 4 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 44 2 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 110 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 44 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 89 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 285 4 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 57 2 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 24 4 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 270 1 2 241 40 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 281 2 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 7 357 32 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 3 112 - 5 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 10 - 13 677 128 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 20 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 37 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 27 6 246 6 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 31 7 49
3:9 Sunet 0 - 6 34 - 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 3 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 87 0 100
4:1 Internationella program 0 0 67 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 6 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 16 5 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 36 - 370
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 3 - 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt