Augusti 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 519 miljoner kronor i augusti. Det är 380 miljoner kronor lägre än utfallet för augusti 2018. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 49 755 miljoner kronor. Det är 803 miljoner kronor (1,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 18 030 miljoner kronor för perioden januari-augusti, vilket är 483 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 909 miljoner kronor (10,6 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 96 462 per månad under perioden januari-augusti. Det är en ökning med 7 566 personer (8,5 procent) jämfört med samma period föregående år.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 688 miljoner kronor (8,9 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 160 544 personer per månad för perioden januari-augusti. Det är en minskning med 2 863 personer (1,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 7 487 miljoner kronor, vilket är 795 miljoner kronor (9,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-augusti till 13 205 miljoner kronor, vilket är 1 185 miljoner kronor (9,9 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 603 miljoner kronor (7,1 procent). Utgifter för bidrag till Samhall AB har ökat med 515 miljoner kronor (16,8 procent).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-augusti till 1 459 miljoner kronor, vilket är 514 miljoner kronor (54,3 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-augusti till 3 069 miljoner kronor, vilket är 273 miljoner kronor (8,2 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 737 per månad för perioden januari till augusti, vilket är en minskning med 3 679 personer (11,0 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-augusti i genomsnitt uppgick till 342 677 personer per månad. Det är en minskning med 7 396 personer (2,1 procent) jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt antalet inskrivna män som har minskat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-aug 2019 Genomsnitt per månad jan-aug 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 163 789 163 746 42 0,0
- varav födda i Sverige 65 161 65 638 -477 -0,7
- varav utrikes födda 98 628 98 108 519 0,5
Män 178 888 186 326 -7 438 -4,0
- varav födda i Sverige 79 114 80 969 -1 855 -2,3
- varav utrikes födda 99 775 105 358 -5 583 -5,3
Totalt antal inskrivna 342 677 350 072 -7 396 -2,1

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 519 - 380 49 755 803 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 441 - 70 4 938 - 246 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 097 - 26 18 030 483 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 653 - 337 7 487 - 795 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 656 61 13 205 1 185 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 99 22 731 - 88 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 216 68 1 459 514 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 274 - 83 3 069 - 273 4 994
Övriga anslag 83 - 14 836 24 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 71 - 3 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 25 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 48 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 38 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:13 Lån till körkort 5 5 40 40 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 18 508 - 17 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 32 1 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 12 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 15 10 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt