Augusti 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 843 miljoner kronor i augusti, vilket är 40 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än i augusti 2018.

Hittills i år är utgifterna 22 939 miljoner kronor, vilket är 325 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 843 - 40 22 939 - 325 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 093 4 8 803 3 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 855 - 42 6 980 - 336 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 - 11 6 043 - 30 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 7 766 54 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 42 1 347 - 16 580
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt