Augusti 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 712 miljoner kronor i augusti, vilket är 262 miljoner kronor lägre jämfört med augusti 2018. Det lägre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 65 888 miljoner kronor, vilket är 1 170 miljoner kronor (1,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-augusti till 29 568 miljoner kronor, vilket är 1 121 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i augusti till 2,1 vilket är ungefär på samma nivå som antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar i augusti 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-augusti till 25 092 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för augusti uppgår till 9,5 dagar, vilket är 2,0 procent lägre än sjukpenningtalet för augusti 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i augusti var 88,2 procent högre än sjukpenningtalet för män. I augusti 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 90,5 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Augusti 2019 Augusti 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,1 0,3
- Kvinnor 2,1 2,1 -1,1
- Män 2,0 2,0 1,7

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
Augusti 2019 Augusti 2018 Förändring %
Samtliga 9,5 9,7 -2,0
- Kvinnor 12,5 12,8 -2,4
- Män 6,7 6,7 -1,2

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 712 - 262 65 888 - 1 170 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 001 - 107 25 092 39 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 639 - 165 29 568 - 1 121 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 4 882 - 20 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 216 - 14 1 802 - 97 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 25 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 100 - 47 1 966 - 204 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 0 910 - 36 957
2:1 Försäkringskassan 639 75 5 596 267 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 47 4 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt