Augusti 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 68,3 miljarder kronor i augusti. Det är 0,3 miljarder kronor (0,4 procent) högre än i augusti 2018. Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade utgifterna med 8,3 miljarder kronor i augusti. Det är 4,5 miljarder kronor mer än i augusti 2018. Utgifterna för Utbildning och universitetsforskning ökade med 3,4 miljarder kronor och utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg ökade med 2,0 miljarder kronor. Samtidigt minskade utgifterna för Migration Internationellt bistånd med totalt 1,5 miljarder kronor. De totala utgifterna för januari-augusti uppgår till 589,6 miljarder kronor, vilket är 26,6 miljarder kronor lägre än samma period 2018. Förändringar i utlåningen till Riksbanken reducerar utgifterna med 55,0 miljarder kronor mer hittills i år jämfört med samma period föregående år. Detta redovisas under Riksgäldskontorets nettoutlåning. Utgifterna för utgiftsområdena har i stället blivit 29,6 miljarder kronor högre för perioden januari – augusti jämfört med samma period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 035 63 9 853 482 14 743
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 119 2 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 49 5 663 62 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 7 531 9 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 1 72 15 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 67 5 102
3:1 Sametinget 3 0 33 3 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 635 26 5 157 158 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 186 2 1 965 87 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 22 393 19 517
6:2 Justitiekanslern 4 0 34 2 50
6:3 Datainspektionen 9 2 66 12 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 14 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 125 - 4 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 108 0 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 9 3 15
8:1 Mediestöd 45 41 455 98 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 25 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 17 5 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 587 93 11 311 610 17 293
1:1 Statskontoret 8 0 57 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 5 1 51 6 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 4 12 4 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 334 43 8 949 156 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 42 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 107 - 5 166
1:9 Statistiska centralbyrån 42 1 365 16 567
1:10 Bidragsfastigheter 18 - 2 135 2 269
1:11 Finansinspektionen 48 - 1 395 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 20 3 172 - 10 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 28 0 224 7 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 1 11 - 3 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 62 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 6 - 3 95 19 178
1:19 Statens servicecenter 50 48 390 388 562
3 Skatt, tull och exekution 936 - 8 7 498 141 11 509
1:1 Skatteverket 636 9 4 950 11 7 569
1:2 Tullverket 144 - 10 1 253 58 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 156 - 6 1 296 72 1 960
4 Rättsväsendet 2 894 51 31 603 1 861 49 203
1:1 Polismyndigheten 1 527 20 16 691 1 386 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 98 2 996 95 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 80 1 1 008 33 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 53 8 444 16 686
1:5 Sveriges Domstolar 304 4 3 891 101 5 815
1:6 Kriminalvården 610 9 5 981 49 9 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 6 93 8 150
1:8 Rättsmedicinalverket 33 - 4 290 15 429
1:9 Gentekniknämnden 1 1 4 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 1 31 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 0 66 17 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 154 - 2 1 965 132 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 9 4 60 8 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 - 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 10 - 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 5 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 0 37 0 108
5 Internationell samverkan 406 67 1 729 377 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 344 71 1 348 350 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 20 4 118 17 193
1:3 Nordiskt samarbete 3 0 9 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 5 4 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 26 2 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 2 33 1 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 0 19
1:9 Svenska institutet 12 4 83 12 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 7 - 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 15 - 11 67 - 7 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 758 15 29 676 1 480 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 172 69 19 759 464 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 82 30 568 48 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 79 - 35 3 756 - 302 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 0 275 39 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 3 137 22 206
1:7 Officersutbildning m.m. 18 1 154 24 221
1:8 Försvarets radioanstalt 68 8 729 37 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 6 128 15 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Försvarets materielverk 31 25 896 850 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 0 9
2:1 Kustbevakningen 87 3 800 12 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 59 7 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 38 131 79 191
2:4 Krisberedskap 53 - 31 802 72 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 95 - 28 788 22 1 372
2:7 Statens haverikommission 4 0 27 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 24 0 232 13 397
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 37 0 58
7 Internationellt bistånd 2 286 - 771 29 994 1 669 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 2 144 - 777 29 046 1 607 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 127 6 822 54 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 2 79 8 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 26 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 2 11 2 18
8 Migration 656 - 774 8 105 - 4 499 12 418
1:1 Migrationsverket 266 - 50 2 948 - 505 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 286 - 490 3 570 - 3 610 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 16 111 30 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 51 - 17 646 24 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 2 186 - 5 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 18 - 7 197 - 243 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 19 8 185 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 0 68 - 6 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 200 195 - 201 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 211 2 008 53 369 - 83 81 502
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 22 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 2 52 - 6 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 1 98 3 145
1:4 Tandvårdsförmåner 372 - 1 4 115 165 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 147 18 538 730 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 730 1 606 7 080 883 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 55 - 1 323 49 476
1:8 Bidrag till psykiatri 13 - 6 1 984 399 2 113
1:9 Läkemedelsverket 8 - 1 87 - 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten - 13 - 12 51 - 15 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 12 256 4 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap - 35 - 43 48 - 7 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 53 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 15 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 45 35 522 - 125 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 6 2 93 28 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 965 107 15 938 - 138 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 254 112 594 - 1 812 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 140 56 700 31 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 3 - 5 818 - 635 926
5:1 Barnombudsmannen 2 0 18 3 26
5:2 Barnets rättigheter 6 6 14 - 7 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 1 - 14 114 - 8 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 29 6 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 50 11 370 59 632
8:1 Socialstyrelsen 21 - 7 421 - 19 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 55 0 466 - 6 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 712 - 262 65 888 - 1 170 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 001 - 107 25 092 39 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 639 - 165 29 568 - 1 121 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 4 882 - 20 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 216 - 14 1 802 - 97 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 25 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 100 - 47 1 966 - 204 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 0 910 - 36 957
2:1 Försäkringskassan 639 75 5 596 267 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 47 4 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 843 - 40 22 939 - 325 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 093 4 8 803 3 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 855 - 42 6 980 - 336 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 - 11 6 043 - 30 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 7 766 54 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 42 1 347 - 16 580
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 9 065 88 65 878 1 667 97 332
1:1 Barnbidrag 2 718 21 22 049 1 211 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 4 766 89 30 645 330 44 454
1:3 Underhållsstöd 224 8 1 787 102 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 11 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 76 3 670 44 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 299 - 27 2 745 - 5 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 4 869 - 43 7 303
1:8 Bostadsbidrag 372 - 1 3 102 27 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 874 - 341 11 771 - 3 530 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 163 - 8 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 521 - 271 8 111 - 3 046 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 264 - 125 2 514 - 899 3 704
1:4 Hemutrustningslån 5 - 5 54 - 45 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 - 2 80 5 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 55 - 14 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 66 60 297 76 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 45 - 2 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 3 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 418 403 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 11 2 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 519 - 380 49 755 803 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 441 - 70 4 938 - 246 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 097 - 26 18 030 483 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 653 - 337 7 487 - 795 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 656 61 13 205 1 185 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 71 - 3 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 99 22 731 - 88 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 25 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 48 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 38 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 216 68 1 459 514 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 274 - 83 3 069 - 273 4 994
1:13 Lån till körkort 5 5 40 40 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 18 508 - 17 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 32 1 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 12 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 15 10 33
15 Studiestöd 996 71 13 406 1 219 24 694
1:1 Studiehjälp 1 0 2 628 189 4 267
1:2 Studiemedel 788 67 8 718 925 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 103 - 2 1 050 - 19 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 122 - 17 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 14 2 29
1:7 Studiestartsstöd 27 2 247 111 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 4 582 27 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 1 15
16 Utbildning och universitetsforskning 8 559 3 442 53 764 4 245 80 312
1:1 Statens skolverk 73 - 4 629 - 31 1 103
1:2 Statens skolinspektion 31 0 264 - 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 43 - 37 487 - 47 733
1:4 Sameskolstyrelsen 7 0 36 1 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 216 28 1 686 - 438 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 37 - 78 159 - 77 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 051 639 3 141 388 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 1 107 1 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 11 - 3 66 4 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 67 1 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 9 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 78 4 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 100 2 179 92 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 104 17 1 374 130 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 986 986 1 970 390 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 005 - 9 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 721 1 721 3 446 3 446 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 1 98 10 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 - 1 110 - 1 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 190 19 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 447 26 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 399 21 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 490 28 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 436 21 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 059 17 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 176 16 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 106 19 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 945 14 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 759 14 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 051 18 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 603 12 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 487 7 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 060 20 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 786 12 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 049 18 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 456 6 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 263 6 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 449 6 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 163 4 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 81 - 8 711 - 1 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 228 4 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 539 7 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 181 4 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 375 5 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 166 3 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 632 8 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 161 3 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 22 167 2 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 17 9 66 1 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 412 5 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 79 3 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 136 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 34 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 70 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 24 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 339 5 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 52 2 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 291 3 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 53 2 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 308 4 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 67 2 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 266 3 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 48 2 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 269 4 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 43 1 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 209 2 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 35 1 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 247 4 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 44 2 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 110 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 44 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 89 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 285 4 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 57 2 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 24 4 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 270 1 2 241 40 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 0 396 39 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 281 2 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 1 748 26 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 43 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 428 10 4 015 61 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 7 357 32 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 3 112 - 5 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 10 - 13 677 128 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 20 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 37 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 27 6 246 6 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 31 7 49
3:9 Sunet 0 - 6 34 - 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 3 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 21 21 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 87 0 100
4:1 Internationella program 0 0 67 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 6 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 16 5 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 36 - 370
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 3 - 19
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 394 - 18 11 854 118 15 801
1:1 Statens kulturråd 0 - 1 35 8 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 0 415 - 46 481
1:3 Skapande skola 0 0 176 - 14 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 3 24 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 6 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 7 4 1 141 20 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 10 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 731 8 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 203 3 214
2:3 Statens musikverk 8 0 74 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 1 - 24 100 4 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 85 10 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 43 0 68
4:1 Statens konstråd 1 0 13 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 1 20 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 13 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 48 21 273 27 467
6:1 Riksarkivet 37 - 3 299 12 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 1 185 10 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 10 156 102 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 109 9 887 65 1 288
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 175 3 263
8:3 Bidrag till vissa museer 7 4 57 1 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 29 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 58 - 3 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 13 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 1 - 1 21 - 6 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 0 28 - 1 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 231 - 7 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 11 6 - 32 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 466 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 20 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 140 5 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 4 3 224 - 49 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 0 25 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 128 - 20 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 144 4 190
15:1 Spelinspektionen 5 2 39 6 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 143 - 8 1 783 319 3 987
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 8 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 20 0 192 20 319
1:5 Statens geotekniska institut 0 - 3 29 1 47
1:6 Lantmäteriet 53 5 397 35 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 - 9 14 - 186 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 50 - 3 916 398 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 1 22 18 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:1 Konsumentverket 12 1 106 2 167
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 32 4 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 16 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 0 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
19 Regional tillväxt 143 - 55 1 770 150 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 81 - 6 791 87 1 675
1:2 Transportbidrag 14 - 8 225 2 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 48 - 41 755 62 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 706 165 5 822 56 10 932
1:1 Naturvårdsverket 43 19 344 28 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 18 - 2 142 - 10 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 56 39 687 - 318 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden - 5 - 14 765 162 896
1:5 Miljöforskning 0 - 16 66 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 1 177 16 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 50 33 225 - 7 288
1:8 Klimatbonus 104 104 765 765 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 6 164 16 248
1:10 Klimatanpassning 8 3 79 19 262
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 227 87 799 155 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 4 63 23 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 27 4 46
1:14 Skydd av värdefull natur 29 - 3 472 - 146 778
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 6 173 18 247
1:16 Klimatinvesteringar 23 - 4 197 - 229 1 508
1:17 Elbusspremie 29 29 35 21 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer - 1 - 9 27 - 7 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 52 1 - 286 40
1:20 Industriklivet 0 - 39 7 - 42 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 6 0 60 12 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 53 5 547 95 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 31 - 230
21 Energi 164 46 1 469 23 3 445
1:1 Statens energimyndighet 24 0 211 15 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 6 - 2 142 18 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 1 0 10
1:4 Energiforskning 84 34 804 9 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 12 - 67 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 2 76 2 123
1:7 Energiteknik 0 - 2 52 22 835
1:8 Elberedskap 27 8 111 12 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 21 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 11 7 39 8 90
22 Kommunikationer 4 720 - 56 35 765 2 857 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 477 - 538 14 413 1 370 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 428 341 14 953 1 268 23 694
1:3 Trafikverket 52 - 21 895 - 6 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 71 3 183
1:7 Trafikavtal 59 - 33 629 71 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 36 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 47 45 93 - 10 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 246 288 1 684 376 1 753
1:12 Transportstyrelsen 210 - 21 1 421 57 2 189
1:13 Trafikanalys 4 1 42 2 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 134 72 - 381 837
1:15 Sjöfartsstöd 158 27 1 034 99 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
2:1 Post- och telestyrelsen 8 1 33 6 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 2 74 - 6 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 2 1 7 4 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 - 11 49 9 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 41 - 4 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 662 71 7 309 1 644 21 001
1:1 Skogsstyrelsen 37 9 296 27 450
1:2 Insatser för skogsbruket 17 - 3 79 - 153 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 1 99 7 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 72 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 14 0 70 - 5 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 14 3 29 - 4 53
1:8 Statens jordbruksverk 20 - 7 395 19 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 3 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 4 253 - 235 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 17 7 99 78 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 20 - 11 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 37 86 - 39 199
1:14 Livsmedelsverket 17 4 174 18 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 7 - 8 112 - 51 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 48 4 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 186 72 2 759 1 612 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 93 29 862 291 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 1 6 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 - 1 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 1 - 1 75 - 18 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 1 286 12 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 35 2 403 92 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 71 0 107
24 Näringsliv 297 12 4 442 95 7 402
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 170 16 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 112 - 6 1 364 143 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:4 Tillväxtverket 17 3 180 7 281
1:5 Näringslivsutveckling 20 15 436 - 208 817
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 1 38 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 152 13 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 0 14
1:11 Bolagsverket 4 0 28 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 100 7 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 - 2 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 2 - 8 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 180 - 27 269
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 1 215 8 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 1 13 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 57 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 25 - 1 242 - 2 434
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 49 3 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 80 036 5 595 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 73 693 7 154 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 3 004 274 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 3 333 - 1 333 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 17 54 13 018 7 633 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 17 54 12 973 7 639 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 45 - 7 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 344 195 27 652 6 116 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 344 195 27 652 6 116 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 75 900 4 488 657 458 29 555 1 021 130
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 75 916 4 434 644 440 21 922 996 083
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 8 284 - 4 516 - 75 525 - 55 109 3 628
Kassamässig korrigering 691 294 7 624 - 1 089 0
Totala utgifter 68 307 266 589 557 - 26 644 1 024 758
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt