Juli 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.
I juli minskade nettoutlåningen med 26 491 miljoner kronor. Under årets första sju månader minskade nettoutlåningen med 67 241 miljoner kronor.
Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Insättningarna har minskat nettoutlåningen med 4 323 miljoner kronor i juli. Totalt har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med 21 159 miljoner kronor under de första sju månaderna.
Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 ersatts med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 miljarder amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. I juli förföll lån om 2 750 miljoner USD som inte refinansierades. Det minskar nettoutlåningen med 22 770 miljoner kronor.
För perioden januari till juli har Riksbankslånet minskat nettoutlåningen med 40 893 miljoner kronor.
I september förfaller lån om 3 000 miljoner USD som inte ska refinansieras.

Den totala vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till 202 507 miljoner kronor den 31 juli 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 26 491 - 26 516 - 67 241 - 50 593 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt