Juli 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 915 miljoner kronor i juli. Det är 68 miljoner kronor (8,0 procent) högre än i juli 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 562 miljoner kronor. Det är 149 miljoner kronor (2,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 915 68 6 562 149 11 509
1:1 Skatteverket 596 43 4 314 2 7 569
1:2 Tullverket 163 13 1 109 68 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 156 12 1 139 78 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt