Juli 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

 Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 971 miljoner kronor i juli. Det är 1 815 miljoner kronor högre jämfört med utfallet i juli 2018 då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 844 miljoner kronor. Det högre utfallet avser framför allt räntor på lån i svenska kronor samt valutakursförluster.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 035 miljoner kronor. Det är 7 579 miljoner kronor (138,9) procent högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-juli uppgår utfallet till 12 990 miljoner kronor vilket är 7 586 miljoner kronor (140,4 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med perioden januari-juli 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 4 507 miljoner kronor (54,0 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 4 053 miljoner kronor jämfört med perioden januari-juli 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

De högre utgifterna för räntor och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 1 494 miljoner kronor (70,8 procent) högre under perioden januari-juli jämfört med motsvarande period 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juli 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juli 2019 Utfall juli 2018 Skillnad juli 2019 - juli 2018 Utfall jan-juli 2019 Utfall jan-juli 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor 886 -191 1 077 12 849 8 342 4 507
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 162 155 7 1 932 1 494 438
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -262 -120 -142 -3 604 -2 111 -1 494
Summa räntor 787 -156 942 11 176 7 725 3 451
Räntor på in- och utlåning (*) -174 -225 51 -2 728 -2 746 19
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 155 -535 690 3 175 -878 4 053
Kursförluster (+)/vinster (-) 203 71 132 1 366 1 304 62
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 971 -845 1 816 12 990 5 404 7 586

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. 971 1 815 13 035 7 579 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 971 1 816 12 990 7 586 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 1 45 - 7 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt