Juli 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 916 miljoner kronor i juli, vilket är 147 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2018. Det beror bland annat på utbetalning av ett kapitaltillskott om 90 miljoner kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL).

APL har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag att tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar. Extemporeläkemedel och lagerberedningar är läkemedel som inte är godkända men som fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården. Sådana läkemedel kan behöva användas när ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet eller sjukdomen saknas eller när ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller inte tolererats av patienten. För att bolaget ska ha möjlighet att utföra sitt samhällsuppdrag beslutade regeringen den 10 januari 2019 att tillföra bolaget ett kapitaltillskott på 60 miljoner kronor. Tillskottet täckte dock endast en del av bolagets behov. Under juli har regeringen därför beslutat om kapitaltillskott på ytterligare 90 miljoner kronor. Det innebär att kapitaltillskott om totalt 150 miljoner kronor har utbetalats till APL under perioden januari-juli. Kapitaltillskotten finansieras från anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 145 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor (2,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 916 147 4 145 83 7 402
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 201 56 1 252 149 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 374 3 747 7 747
1:5 Näringslivsutveckling 42 9 416 - 223 817
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 90 90 150 150 151
1:21 Patent- och registreringsverket 27 1 191 9 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 0 217 0 434
Övriga anslag 155 - 12 1 014 - 13 1 780
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 149 14 240
1:4 Tillväxtverket 18 2 163 4 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 33 1 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 86 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 21 3 134 12 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 - 1 7 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 24 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 2 88 5 153
1:14 Konkurrensforskning 0 - 2 0 - 2 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 4 1 - 9 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader - 9 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 157 - 23 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 12 - 2 36
2:2 Kommerskollegium 8 0 51 2 91
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 42 3 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt