Juli 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utbetalningar av stöd med anledning av torkan 2018

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 1 620 miljoner kronor i juli, vilket är 999 miljoner kronor högre jämfört med juli 2018. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur. Orsaken är att regeringen under juli har betalat ut stöd till bönderna med anledning av torkan 2018.

För de första sju månaderna uppgår utfallet till 6 646 miljoner kronor, vilket är 1 573 miljoner kronor (31,0 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är främst stödutbetalningarna till bönderna i juli.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 620 999 6 646 1 573 21 001
1:2 Insatser för skogsbruket 7 - 32 62 - 149 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 73 64 252 - 231 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 133 971 2 573 1 540 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 68 27 769 262 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 1 126 10 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 0 367 91 598
Övriga anslag 140 - 32 1 497 50 2 700
1:1 Skogsstyrelsen 19 - 1 259 18 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 86 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 63 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 - 1 56 - 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 7 14 - 7 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 16 374 26 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 3 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. - 2 - 2 82 71 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 3 17 - 12 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 33 81 - 2 199
1:14 Livsmedelsverket 24 0 157 14 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 - 6 105 - 43 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 6 6 48 5 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 - 1 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 73 - 17 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 63 0 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt