Juli 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 3 655 miljoner kronor, vilket är 645 miljoner kronor (21,4 procent) högre än i juli föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 393 miljoner kronor högre och uppgick till 1 674 miljoner kronor i juli.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 474 miljoner kronor (37,8 procent) och uppgick till 1 729 miljoner kronor i juli.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 31 045 miljoner kronor. Det är 2 913 miljoner kronor (10,4 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 1 930 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 3 655 645 31 045 2 913 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 674 393 12 937 1 907 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 729 474 12 525 927 23 694
1:3 Trafikverket 109 8 842 15 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 176 - 262 1 438 88 1 753
1:12 Transportstyrelsen 69 16 1 211 78 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 7 5 63 - 246 837
1:15 Sjöfartsstöd 125 - 15 876 73 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
Övriga anslag 117 27 1 152 72 2 141
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 71 4 183
1:7 Trafikavtal 34 30 570 104 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 32 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 47 - 55 150
1:13 Trafikanalys 6 0 38 2 69
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 24 4 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 6 - 2 65 - 8 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 6 2 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 46 20 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 38 - 2 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt