Juli 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 151 miljoner kronor i juli, vilket är 61 miljoner kronor (5,6 procent) högre än i juli 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som blev 46 miljoner kronor högre än jämfört med juli föregående år. Det beror på att Statens servicecenter den 1 juni 2019 tagit över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 888 miljoner kronor i juli. Det är 11 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 723 miljoner kronor. Det är 518 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period 2018. Det beror främst på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 151 61 9 723 518 17 293
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 888 11 7 615 113 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 49 5 323 14 567
1:11 Finansinspektionen 49 1 347 5 604
1:12 Riksgäldskontoret 18 1 152 - 13 325
1:15 Riksrevisionen 28 1 196 7 333
1:19 Statens servicecenter 46 46 340 340 562
Övriga anslag 73 - 3 751 51 1 252
1:1 Statskontoret 9 1 49 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 6 0 46 5 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 4 - 1 11 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 37 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 - 1 94 - 4 166
1:10 Bidragsfastigheter 15 - 5 117 4 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 11 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 55 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 4 89 22 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt