Juli 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 195 miljoner kronor i juli. Det är 12 miljoner kronor högre än i juli 2018.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 640 miljoner kronor. Det är 327 miljoner kronor (24,9 procent) högre än samma period föregående år.

Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer respektive 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Anslagen får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden.

Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande uppgår för perioden januari-juli till 866 miljoner kronor, vilket är 400 miljoner kronor (86,0 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår för perioden januari-juli till 14 miljoner kronor, vilket är 177 miljoner kronor (92,7 procent) lägre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 195 12 1 640 327 3 987
1:4 Boverket 31 5 173 20 319
1:6 Lantmäteriet 50 6 344 30 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 9 - 14 14 - 177 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 94 7 866 400 2 250
2:1 Konsumentverket 14 2 93 2 167
Övriga anslag 15 5 150 52 396
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 7 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 3 28 3 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 1 20 17 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 29 4 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 14 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 0 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt