Juli 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 2 094 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än i juli 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 460 miljoner kronor. Det är 136 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 094 23 11 460 136 15 801
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 4 412 - 46 481
1:3 Skapande skola 0 0 175 - 14 177
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 2 1 134 16 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 102 1 645 7 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 5 224 6 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 - 15 778 56 1 288
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 230 - 7 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 138 4 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 21 3 224 - 45 4 298
Övriga anslag 802 58 4 500 159 6 098
1:1 Statens kulturråd 5 1 35 8 56
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 21 5 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 2 6 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 9 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 - 1 202 3 214
2:3 Statens musikverk 9 1 65 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 26 24 99 28 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 76 10 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 38 0 68
4:1 Statens konstråd 2 0 12 4 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 18 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 12 1 22
6:1 Riksarkivet 40 2 262 15 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 27 7 164 11 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 8 3 156 112 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 153 2 263
8:3 Bidrag till vissa museer 12 - 4 50 - 3 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 26 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 7 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 1 58 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 6 1 20 - 5 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 0 29 - 2 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 5 - 21 10
13:1 Stöd till idrotten 488 - 10 1 466 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 1 19 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 24 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 - 20 128 - 20 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 44 44 143 4 190
15:1 Spelinspektionen 4 0 34 4 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt