Juli 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 4 897 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor (3,3 procent) högre än i juli 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 45 205 miljoner kronor. Det är 803 miljoner kronor (1,8 procent) högre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 4 897 158 45 205 803 80 312
1:1 Statens skolverk 89 - 9 555 - 27 1 103
1:2 Statens skolinspektion 34 - 2 234 - 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 79 12 444 - 10 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 7 - 12 1 470 - 466 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 091 - 251 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 - 31 2 179 - 8 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 164 16 1 270 113 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 596 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 005 - 9 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 725 1 725 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 040 15 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 263 20 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 223 17 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 300 21 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 257 18 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 924 12 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 028 14 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 966 15 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 826 11 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 663 10 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 918 14 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 526 9 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 426 6 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 925 15 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 687 10 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 916 14 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 0 396 39 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 1 529 22 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 43 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 433 24 3 587 51 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 4 4 20 20 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 702 91 11 787 - 16 20 228
1:4 Sameskolstyrelsen 7 1 29 1 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 122 1 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 107 2 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 55 6 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 2 67 1 307
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 7 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 68 5 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 13 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 - 1 87 9 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 1 98 0 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 398 5 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 229 4 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 393 5 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 142 3 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 630 7 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 198 2 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 471 6 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 157 3 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 328 4 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 145 2 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80 2 553 7 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 141 2 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 21 125 - 20 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 8 49 - 7 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 360 4 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 68 2 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 119 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 30 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 62 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 21 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 296 4 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 45 1 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 255 3 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 46 1 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 269 3 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 58 1 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 233 3 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 41 1 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 235 3 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 38 1 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 183 2 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 30 1 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 216 3 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 38 1 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 96 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 38 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 78 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 249 3 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 50 1 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 21 3 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 298 9 1 970 39 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 246 2 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 350 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 18 2 101 - 2 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 228 125 667 141 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 18 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 32 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 29 0 219 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 28 6 49
3:9 Sunet 10 6 34 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 85 1 100
4:1 Internationella program 0 0 66 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 15 6 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 51 - 333
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 1 - 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt