Juli 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 549 miljoner kronor i juli, vilket är 233 miljoner kronor lägre än samma månad föregående år. Det beror på att det skedde en retroaktiv utbetalning av studiebidraget på gymnasiet i juli 2018.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (360 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (5 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 409 miljoner kronor. Det är 1 148 miljoner kronor (10,2 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt studiehjälp och studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 549 - 233 12 409 1 148 24 694
1:1 Studiehjälp 5 - 273 2 627 189 4 267
1:2 Studiemedel 360 23 7 929 858 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 57 0 947 - 17 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 122 - 17 152
1:7 Studiestartsstöd 14 5 220 109 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 65 2 508 24 891
Övriga anslag 3 - 1 56 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 12 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: