Juli 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 831 miljoner kronor i juli, vilket är 44 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än i juli 2018.

Hittills i år är utgifterna 20 096 miljoner kronor, vilket är 284 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 831 - 44 20 096 - 284 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 094 3 7 709 - 2 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 859 - 42 6 126 - 293 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 749 - 11 5 287 - 19 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 6 668 47 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 31 - 1 306 - 17 580
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt