Juli 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

 Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 627 miljoner kronor i juli, vilket är 110 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2018. Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 58 175 miljoner kronor, vilket är 908 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-juli till 25 930 miljoner kronor, vilket är 957 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i juli till 2,1 vilket är på ungefär samma nivå som antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar i juli 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-juli till 22 091 miljoner kronor, vilket är 146 miljoner kronor (0,7 procent) högre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för juli uppgår till 9,6 dagar, vilket är 1,9 procent lägre än sjukpenningtalet för juli 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i juli var 88,8 procent högre än sjukpenningtalet för män. I juli 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 90,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Juli 2019 Juli 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,1 0,8
- Kvinnor 2,1 2,1 -0,2
- Män 2,0 2,0 1,8

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juli 2019 Juli 2018 Förändring %
Samtliga 9,6 9,8 -1,9
- Kvinnor 12,6 12,9 -2,3
- Män 6,7 6,7 -1,1

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 627 - 110 58 175 - 908 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 070 37 22 091 146 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 636 - 166 25 930 - 957 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 109 - 3 775 - 16 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 224 - 8 1 586 - 83 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 113 33 1 865 - 157 2 901
2:1 Försäkringskassan 461 - 3 4 957 192 8 638
Övriga anslag 13 0 973 - 33 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 - 1 22 - 1 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 - 1 908 - 36 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 42 4 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt