Juni 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 8 437 miljoner kronor, vilket är 1 600 miljoner kronor (23,4 procent) högre än i juni föregående år. Det beror huvudsakligen på att det i juni skedde en utbetalning för kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i juni till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i juni avser bidragen för läkemedelsförmånerna för april 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 157 miljoner kronor (7,7 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 38 080 miljoner kronor. Det är 3 932 miljoner kronor (9,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 437 1 600 38 080 - 3 932 81 502
1:4 Tandvårdsförmåner 462 - 42 3 149 197 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 13 593 426 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 785 1 731 4 901 - 504 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 69 44 196 - 1 337 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 80 - 135 549 - 111 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 886 - 157 11 961 - 187 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 52 - 23 222 - 1 938 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 61 - 79 810 - 574 926
Övriga anslag 570 103 2 700 96 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 5 16 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 5 - 2 37 - 6 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 1 73 2 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 40 24 208 22 476
1:9 Läkemedelsverket 12 2 73 2 137
1:10 E-hälsomyndigheten 1 - 6 39 - 8 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 - 4 188 - 11 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 54 73 83 42 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 - 2 52 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 29 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 - 1 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 2 72 22 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 111 6 538 23 1 132
5:1 Barnombudsmannen 3 3 13 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 8 - 11 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 27 9 110 10 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 0 21 3 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 6 259 25 632
8:1 Socialstyrelsen 61 - 12 329 - 19 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 80 - 1 357 - 8 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt